ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนพก แบบ 78 ขนาด 9 มม.
ปพ. 78
พาลาเบลั่ม
9x19 มม.
พาลาเบลั่ม
เยอร์มัน