ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนกลมือ แบบ 04 ขนาด 9 มม.
ปกม.04
UZI
9x19 มม.
FN
เบลเยี่ยม