ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนกลมือ แบบ 88 ขนาด 11 มม.
ปกม.88
ทอมสัน
11 มม. หรือ .45 นิ้ว
Thompsan
สหรัฐอเมริกา