ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนเล็กสั้น แบบ 47 ขนาด 6.5 มม.
ปลส.47
Mauser Carbine
8 มม.
MAUSER
เยอร์มัน