ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนกลเบา แบบ 66 ขนาด 8 มม.
ปกบ.66
แมดเสน
8 มม.
Madsen
เดนมาร์ค