ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนกลมือ แบบ อินแกรม ขนาด 9 มม.
ปกม.อินแกรม
อินแกรม
9x19 มม.
Ingram
สหรัฐอเมริกา