ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนเล็กยาวบรรจุเอง แบบ 88
ขนาด.30 นิ้ว Rifle
ปลยบ.88
กาแลนด์
.30 นิ้ว
Rifle
GALANT
สหรัฐอเมริกา