ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนเล็กกล แบบ 05 ขนาด 7.62 มม.
ปลก.05
FN
7.62x51 มม.
FN
เบลเยี่ยม