ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนเล็กสั้นบรรจุเอง แบบ 87 ป 1
ขนาด .30 นิ้ว Carbine.
ปสบ.87 ป.1
Carbine M1 A1
.30 นิ้ว Carbine.
Carbine
สหรัฐอเมริกา

 

แตกต่างจาก ปสบ.87 คือ รางของปืน แบบ ปสบ.87 ป. 1 มีด้ามแบบปืนพก อีกชิ้นหน่งติดเขากับรางปืนตรงหลังโกร่งไก ส่วนพานท้ายทำด้วยเหล็กเส้นกลมตัดโค้งเป็นรูปพานท้ายติดอยู่กับรางปืน และสามารถพับเข้าติดกับตัวปืนด้านซ้ายได้