ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนพก แบบ 97 ขนาด 9 มม.
ปพ. 97
บราวนิงค์ไฮเพาเวอร์
9x19 มม.
BROWNING
เบลเยี่ยม