ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนเล็กกล แบบ 88
ปลก.88
ปืนกลบาร์
7.62 มม.
Browning
เบลเยี่ยม