วิชา เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ข้อแนะนำควรย่อมุมมองใน acrobat ประมาณ 50 %