ติดต่อ - สอบถาม

                       

 

งานคลังรับ – จ่ายบัญชีคุม     FaX: 0 2243 7838

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริจาค                                     0 2241 3341 – 5 ต่อ  1296

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ทั่วไป                                    0 2241 3341 – 5 ต่อ  1178

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        0 2241 3341 – 5 ต่อ  2424