คำสั่ง/ระเบียบ

                                                  

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535(แก้ไขเพิ่มเติม)(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538(ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2539(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2542

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535(แก้ไขเพิ่มเติม)(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 796/2551 เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ

ระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุสิ่งของหลวงต่าง ๆ

ระเบียบ กค ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526

ระเบียบ ตร.ว่าด้วย ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 36 (เดิม) การเงินและการบัญชี(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2551

หนังสือ กค ด่วนที่สุดที่ กค (กวพ)0408.4/ว 129 ลง ต.ค. 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ

หนังสือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร.1001/3678 ลง 6 ส.ค.2522 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการโอนพัสด

หนังสือ สร.1001/2207 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการลงจ่ายครุภัณฑ์ออกจากบัญชี

หนังสือ นร.0402/1975 เรื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 (ราชกิจจานุเบกษา)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530(ราชกิจจานุเบกษา)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535(ราชกิจจานุเบกษา)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538(ราชกิจจานุเบกษา)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541(ราชกิจจานุเบกษา)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานุเบกษา)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ

คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 137/2551 ลง 20 ก.พ. 2551 เรื่องมอบอำนาจทำการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

ตารางอายุการใช้งาน ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนบท้ายหนังสือ ตร.ด่วนที่สุดที่ 0042.2/13542
ลง 7 พ.ย.2545

ตารางอายุการใช้งานทรัพย์สิน ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2 แนบท้ายหนังสือตร.ที่ 0042.7/1688
ลง 24 ก.ย. 2547

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชาการ

หนังสือ กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ

ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 35 บทที่ 5 ข้อ 1 ก การใช้เลขเครื่องหมายแผ่นป้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของกรมตำรวจ

แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย

ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ ผบช.ในฐานะเป็นอธิบดีหรืแทน ผบ.ตร.ลง 29 ส.ค. 2551

แนวทางปฏิบัติ ประกอบระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติราชการของ ผบช.ในฐานะ เป็นอธิบดี หรือแทน ผบ.ตร. พ.ศ. 2551

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.2/ว 89 ลง 18 ธ.ค.2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมนำ้มันรถราชการ

หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัีฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 365 เรื่อง การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ ประจำตำแหน่งและการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเช่า/ซื้อรถยนต์