หน้าที่/ภารกิจ

 งานธุรการ
งานคลังรับ - จ่ายบัญชีคุม

การลงบัญชีคุม
ขั้นตอนการลงบัญชีคุม
การกำหนดความต้องการพัสดุ
ขั้นตอนการกำหนดความต้องการพัสดุ
การลงทะเบียนคุมสิ่งของหลวงประเภทยานพาหนะ
ขั้นตอนการลงทะเบียนคุมสิ่งของหลวงประเภทยานพาหนะ
การกำหนดลำดับที่หรือรหัสครุภัณฑ์
ข้อแนะนำในการกำหนดลำดับที่หรือรหัสครุภัณฑ์
คำอธิบายทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติ ผบ.ตร.เปลี่ยนแปลงหน่วยใช้ครุภัณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณี กระทรวง ทบวง กรม โอนครุภัณฑ์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีหน่วยขึ้นตรงต่อ ตร.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยใช้ครุภัณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีหน่วยงานระดับ บช.สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยใช้ครุภัณฑ์
งานรับบริจาค
ขั้นตอนการรับบริจาค
ขั้นตอนการรับความช่วยเหลือพัสดุจากต่างประเทศ
ขั้นตอนการโอนยานพาหนะให้กับผู้ประมูลได้จากการขายทอดตลาด
การขออนุมัติใช้ป้ายทะเบียนส่วนบุคคล
ขั้นตอนการขออนุมัติใช้ป้ายทะเบียนส่วนบุคคล
การขออนุมัติยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ
ขั้นตอนการขออนุมัติยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ
การขออนุญาตนำรถราชการเก็บรักษา ณ บ้านพักนอกเวลาราชการ
ขั้นตอนการขออนุญาตนำรถราชการเก็บรักษา ณ บ้านพักนอกเวลาราชการ
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้รถของทางราชการ
ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้รถของทางราชการ(ดูจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยใช้ครุภัณฑ์)

งานคลังอาภรณ์ภัณฑ์
การรับสิ่งของเข้าคลัง – จ่ายออกจากคลังอาภรณ์ภัณฑ์
ขั้นตอนการรับสิ่งของเข้าคลัง – จ่ายออกจากคลังอาภรณ์ภัณฑ์

งานคลังครุภัณฑ์
การรับสิ่งของเข้าคลัง – จ่ายออกจากคลังครุภัณฑ์
ขั้นตอนการรับสิ่งของเข้าคลัง – จ่ายออกจากคลังครุภัณฑ์

งานขนส่ง
วิธีการบำรุงรักษารถยนต์ประจำวัน
การยืมรถยนต์สวัสดิการส่วนกลาง