ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ระดับ
หน.หน่วย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ROYAL THAI POLICE
CG
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE ATTACHED TO THE COMMISSIONER GENERAL
     สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF THE SECRETARY
CM
     กองการเงิน
FINANCE DIVISION
CM
     กองการต่างประเทศ
FOREIGN AFFAIRS DIVISION
CM
     กองกำลังพล
PERSONNEL DIVISION
CM
     กองงบประมาณ
BUDGET DIVISION
CM
     กองบินตำรวจ
POLICE AVIATION DIVISION
CM
     กองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน
TRAFFIC AND CIVIL SERVICE PLANNING DIVISION
CM
     กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
CRIME CONTROL AND PLANNING DIVISION
CM
     กองพลาธิการและสรรพาวุธ QUARTERMASTER'S DIVISION
CM
     กองวิจัยและพัฒนา RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION
CM
     กองวินัย DISCIPLINARY DIVISION
CM
     กองสารนิเทศ PUBLIC RELATIONS DIVISION
CM
     กองสวัสดิการ WELFARE DIVISION
CM
     ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ OPERATIONS CENTER
CM
     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ OFFICE OF ROYAL THAI POLICE POLICY MAKING BOAED
CM
กองบัญชาการตำรวจนครบาล METROPOLITAN POLICE BUREAU
CMS
     กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
CM
     กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC DIVISION
CM
     กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 DIVISION 1- 9
CM
     กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ PATROL AND SPECIAL OPERATIONS DIVISION
CM
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
S
     ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี CENTER FOR CHILDREN, JUVENILES AND WOMEN
S
     ศูนย์สืบสวน INVESTIGATION CENTER
DC
ตำรวจภูธรภาค ... PROVINCIAL POLICE REGION 1-9
CMS
     กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
CM
     ตำรวจภูธรจังหวัด ... PROVINCIAL POLICE DIVISION
CM
     ศูนย์ความมั่นคง SECURITY CENTER
DC
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
DS
     ศูนย์ฝึกอบรม TRAINING CENTER
S
     ศูนย์สืบสวนสอบสวน INVESTIGATION CENTER
DC
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CENTRAL INVESTIGATION BUREAU
CMS
     กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
CM
     กองบังคับการตำรวจทางหลวง HIGHWAY POLICE DIVISION
CM
     กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว TOURIST POLICE DIVISION
CM
     กองบังคับการตำรวจน้ำ MARINE POLICE DIVISION
CM
     กองบังคับการตำรวจรถไฟ RAILWAY POLICE DIVISION
CM
     กองบังคับการทะเบียน REGISTRATION DIVISION
CM
     กองบังคับการปราบปราม CRIME SUPPRESSION DIVISION
CM

     .กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ
.....ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CRIME DIVISION
CM
     กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี CHILDREN, JUVENILES AND WOMEN DIVISION
CM
     กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ COUNTER CORRUPTION DIVISION
CM
     กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ECONOMIC AND CYBER - CRIME DIVISION
CM
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
S
     ศูนย์ฝึกอบรม TRAINING CENTER
S
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด NARCOTICS SUPPRESSION BUREAU
CMS
     กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
CM
     กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 DIVISION 1
CM
     กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 DIVISION 2
CM
     กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 DIVISION 3
CM
     กองบังคับการสอบสวน INQUIRY DIVISION
CM
     ศูนย์การข่าว INTELLIGENCE CENTER
DC
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
S
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล SPECIAL BRANCH
CMS
     กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
CM
     กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 DIVISION 1
CM
     กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 DIVISION 2
CM
     กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 DIVISION 3
CM
     ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง INTELLIGENCE PROCESSING CENTER
DC
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
DS
       ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว INTELLIGENCE DEVELOPMENT CENTER
DC
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง IMMIGRATION BUREAU
CMS
     กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
CM
     กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร BANGKOK IMMIGRATION DIVISION
CM
     กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ INTERNATIONAL AIRPORT IMMIGRATION DIVISION
CM
     ศูนย์ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
S
     ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง CENTRAL REGION IMMIGRATION CENTER
DC
     ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NORTH EASTERN REGION IMMIGRATION CENTER
DC
     ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ NORTHERN REGION IMMIGRATION CENTER
DC
     ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ SOUTHERN REGION IMMIGRATION CENTER
DC
     ศูนย์สืบสวนสอบสวน INVESTIGATION CENTER
DC
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน BORDER PATRAL POLICE PUREAU
CMS
     กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
CM
     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 DIVISION 1
CM
     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 DIVISION 2
CM
     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 DIVISION 3
CM
     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 DIVISION 4
CM
     กองบังคับการฝึกพิเศษ SPECIAL TRAINING DIVISION
CM
     กองบังคับการสนับสนุน SUPPORT DIVISION
CM
     กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ AIRBORNE DIVISION
CM
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
S
สำนักงานกฎหมายและสอบสวน OFFICE OF LEGAL AFFAIRS
CMS
     ฝ่ายอำนวยการ  
     กองนิติการ LEGAL AFFAIRS DIVISION
CM
     กองคดีอาญา CRIMINAL AFFAIRS DIVISION
CM
     กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ADMINISTRATIVE AND CIVIL AFFAIRS DIVISION
CM
     สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน PROSECUTION AFFAIRS INSTITUTE
CM
สำนักงานจเรตำรวจ OFFICE OF THE INSPECTOR - GENERAL
CMS
     กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
CM
     กองตรวจราชการ 1 INSPECTION DIVISION 1
CM
     กองตรวจราชการ 2 INSPECTION DIVISION 2
CM
     กองตรวจราชการ 3 INSPECTION DIVISION 3
CM
     กองตรวจราชการ 4 INSPECTION DIVISION 4
CM
     กองตรวจราชการ 5 INSPECTION DIVISION 5
CM
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ OFFICE OF THE ROYAL COURT SECURITY POLICE
CMS
     ฝ่ายอำนวยการ  
     ฝ่ายแผนปฏิบัติการถวายความปลอดภัย  
สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ OFFICE OF FORENSIC SCIENCE
CMS
     กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
CM
     กองพิสูจน์หลักฐาน SCIENTIFIC CRIME DETECTION DIVISION
CM
     กองวิทยาการ 1 REGIONAL FORENSIC SCIENCE DIVISION 1
CM
     กองวิทยาการ 2 REGIONAL FORENSIC SCIENCE DIVISION 2
CM
     กองวิทยาการ 3 REGIONAL FORENSIC SCIENCE DIVISION 3
CM
     กองวิทยาการ 4 REGIONAL FORENSIC SCIENCE DIVISION 4
CM
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
S
     ศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ FORENSIC SCIENCE DEVELOPMENT CENTER
S
     กลุ่มงานพิสูจน์็เอกลักษณ์และส่งกลับ DISASTER VICTIM IDENTIFICATION CENTER
S
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร OFFICE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
CMS
     ฝ่ายอำนวยการ  
     กองตำรวจสื่อสาร COMMUNICATIONS DIVISION
CM
     กองทะเบียนประวัติอาชญากร CRIMINAL RECORDS DIVISION
CM
     ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี CYBER - CRIME ANALYSIS CENTER
CM
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง CENTER INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
CM
กองบัญชาการศึกษา POLICE EDUCATION BUREAU
CMS
     กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา GENERAL STAFF AND EDUCATION STANDARDS DIVISION
CM
     กองการสอบ ADMISSION DIVISION
CM
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
DS
     ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง CENTRAL TRAINING CENTER
S
     สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ INSTITUTE OF POLICE ADMINISTRATION DEVELOPMENT
CM
โรงพยาบาลตำรวจ POLICE GENERAL HOSPITAL
CMS
     กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
CM
     วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ POLICE NURSING COLLEGE
CM
     สถาบันนิติเวชวิทยา INSTITUTE OF FORENSIC MEDICINE
CM
     โรงพยาบาลดารารัศมี  
     โรงพยาบาลนวุตสมเด็จย่า  
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHOLOGY CENTER
DS
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ROYAL POLICE CADET ACADEMY
CMS
       กองบังคับการอำนวยการ CENERAL STAFF DIVISION
CM
       กองบังคับการบริการการศึกษา EDUCATION SUPPORT DIVISION
CM
       กองบังคับการปกครอง CADET COMMAND DIVISION
CM
       กองบังคับการวิชาการ ACADEMIC DIVISION
CM
       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
S
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ OFFICE OF THE POLICE COMMISSION
CMS
     ฝ่ายอำนวยการ  
     กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ PRESONNEL RECORDS DIVISION
CM
     กองพัฒนาระบบตำแหน่งและบริหารงานบุคคล PERSONNEL DEVELOPMENT DIVISION
CM
     กองมาตรฐานวินัย CISCIPLINARY STANDARDS DIVISION
CM
     กองอุทธรณ์ DISCIPLINARY APPEALS DIVISION
CM
    กลุ่มงานร้องทุกข์    
 
หมายเหต
....CG.... = ....COMMISSIONER GENERAL
....CMS...= ....COMMISSIONER
....CM ....= ....COMMANDER
....DC.... =.... DEPUTY COMMANDER
....S ......= ....SUPERINTENDENT
....DS ....= ....DEPUTY SUPERINTENDENT

 

 

 
 
ยศตำรวจ (Police Ranks)
ยศ
ยศ
คำย่อ
หมายเหตุ
. ..พลตำรวจเอก
Police General
Gen.
ใช้อักษรย่อ
.. .พลตำรวจโท
Police Lieutenant General
Lt.Gen.
RTP  
. ..พลตำรวจตรี
Police  Major  General
Maj.Gen.
ต่อท้ายชื่อสกุล
.. .พันตำรวจเอก
Police  Colonel
Col.
 
. ..พันตำรวจโท
Police  Lieutenant  Colonel
Lt.Col.
 
.. .พันตำรวจตรี
Police  Major
Maj.
 
. ..ร้อยตำรวจเอก
Police  Captain
Capt.
 
. ..ร้อยตำรวจโท
Police  Lieutenant
Lt.
 
. ..ร้อยตำรวจตรี
Police  Sub - Lieutenant
Sub-Lt.
 
. ..ดาบตำรวจ
Police  Senior  Sergeant  Major
Snr.Sgt.Maj.
 
. ..จ่าสิบตำรวจ
Police  Sergeant  Major 
Sgt.Maj.
 
. ..สิบตำรวจเอก
Police Sergeant
Sgt.
 
. ..สิบตำรวจโท
Police  Corporal
Cpl.
 
. ..สิบตำรวจตรี
Police Lance Corporal
L/Cpl.
 
. ..................... ...................ชั้นสัญญาบัตร  Commissioned Officer 
. ......................... ...............ชั้นประทวน      Non - Commissioned Officer
.......................... ............. ..ว่าที่........        Acting........
 
     
     
 
ตำแหน่งของตำรวจ( Police  Position )
ตำแหน่ง
ตำแหน่งภาษาอังกฤษ
.....ผบ.ตร. Commissioner General
.....จตช. Inspector  General
.....รอง ผบ.ตร. Deputy Commissioner General
.....หน.นรป. Chief of Royal Court Security
.....ทปษ(สบ 10) Advisor(Level 10)
.....ผู้ช่วย ผบ.ตร. Assistant Commissioner  General
.....ทปษ(สบ 9) Advisor (Level 9) 
.....ผบช. Commissioner 
.....จตร. Commissioner  of  the Office  of  Inspector  General
.....รอง ผบช. Deputy Commissioner
.....ผบก. Commander
.....ลก.ตร. Secretary to the Royal Thai Police
.....ผู้ชำนาญการพิเศษ Specialist
.....รอง ผบก. Deputy Commander
.....ผกก. Superintendent
.....รอง ผกก. Deputy Superintendent
.....สว. Inspector
.....รอง สว. Deputy Inspector
.....ผบ.หมู่ Constable 
.....รอง ผบ.หมู่ Trainee ( ใช้เฉพาะนักเรียนตำรวจ ในศูนย์ฝึกอบรม )
.....รรท.  รก.  รกน. Acting………………….
.....ปรท.  ทกท. For……………………..
 
     
     
 
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
     สถานีตำรวจ Police Station
     หัวหน้าสถานีตำรวจ Chief of …Police Station
     สวป. Inspector (Patrol)
     สว.สส. Inspector (Investigations)
     สว.จร. Inspector (Traffic)
     สว.ธร. Inspector(Administration)
     พนักงานสอบสวน Case Officer (Level 1-6)
     ฝ่ายบริหาร Administrative  Affairs
     ฝ่ายปราบปราม Crime  Suppression
     ฝ่ายกิจการพิเศษ Special Tasks  Affairs
     ฝ่ายสอบสวนและกฎหมาย Legal Affairs
     ทำหน้าที่ประสานงาน Liaison Officer to…
     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Royal Thai Police
     กองบัญชาการ / สำนัก Bureau
     สำนักงาน Office of…
     กองบังคับการ  Division
     สถาบัน Institute of…
     ภาควิชา Faculty of…
     ศูนย์ …Center
     กองกำกับการ Sub-Division
     ตู้ยามตำรวจ Police Sub-Station
 
 
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2548