ห้องข้อมูลข่าวสาร กองพลาธิการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 (ห้องประกวดราคา) อาคาร 1 เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022413342 ต่อ 1174

ตามมาตรา 9

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าวสารตาม ม.9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ที่ประชาชนควรรู้

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2552  
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา