พ.ต.ท.สมพร สัจพจน์ พ.ต.ท.วุฒิชัย ตุ๊คง  
รอง ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ สว.ฝ่ายพลาธิการ 2 พธ.  
วิชา:พัสดุ วิชา:พัสดุ (การจัดหา)  
วิชา:การกำหนดความต้องการ วิชา:พัสดุ (การบริหารงานพัสดุ)  
วิชา: วิชา: การบันทึกข้อมูลในระบบ Polis  
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร ส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 29
ลีลา อาจารย์