ประธานรุ่น

ด.ต.ประเสริฐศักดิ์ ขำแก้ว

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

โทรศัพท์ :

 

รองประธาน (1)

ด.ต.พีรวงศ์ หิรัญเกิด

ผบ.หมู๋ วท.จว.ชัยภูมิ

รองประธาน (2)

ด.ต.คุณาวุฒิ หล้าหิบ

ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

เหรัญญิก

จ.ส.ต.หญิง สมใจ สีเขียว

ผบ.หมู่ กก.บก.กฝ.บช.ตชด.

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :

คณะกรรมการรุ่น

หลักสูตร ส่งกำลังบำรุงรุ่นที่ 29