ระเบียบ / ตัวอย่างการจัดซื้อ / หนังสือเวียน / ที่เกี่ยวข้อกับการจัดหาและวิชาส่งกำลังบำรุง

หลักสูตร ส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 29

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ ุ พ.ศ. 2549 (e- Auction)
ตัวอย่างการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
แผนภูมิการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี วิชา การจัดหา
หลักการบริหารพัสดุ 1
หลักการบริหารพัสดุ 2
คู่มือทำดีเพื่อพ่อ