บัญชีสถานภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
ลำดับ หน่วยงาน รถเก๋ง รถตู้ รถตู้(เช่า) รถตู้(ส่วนกลาง) ปิคอัพ บรรทุกกลาง บรรทุกใหญ่ รถบัส รถยก หุ้มเกราะ รวมรถยนต์ จยย. รวม หมายเหตุ
1 สง.ผบช.และ รอง ผบช.สกบ. 4 1 1   1           7 1 8  
2 บก.อก.สกบ. 3   1 1 15           20 5 25  
3 กองพลาธิการ (สง.ผบก.พธ.) 1   1   3           5 3 8  
   - ฝ่ายอำนวยการ พธ.         4           4 2 6  
   - ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ.     1   2           3 2 5  
   - ฝ่ายพลาธิการ 2 พธ.         2           2 2 4  
   - ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ.     4   4 2 2 8 1   21 2 23  
   - คงคลัง พธ.สกบ. 1 1     21         1 24 44 68 **รถปิคอัพ คงคลัง พธ.
   -บริหารส่วนกลาง ตร.       4             4   4  -ตอนเดียว 3 คัน
4 กองโยธาธิการ 1   1 1 18 2         23 12 35  -2ตอน4ประตู 9 คัน
5 กองสรรพาวุธ 1 3 2 1 16       2   25 10 35  -ไม่ระบุ 8 คัน
รวมทั้งสิ้น 11 5 11 7 86 4 2 8 3 1 138 83 221